top of page
  • Writer's pictureKoby Avraham (MA) kids drawing analyzer

פענוח ציורי ילדים - השפעת מחקריה של רודה קלוג על פענוח ציורי ילדים


מחקריה של רודה קלוג על פענוח ציורי ילדים היו בעלי השפעה רבה בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית וחינוך לאמנות. למחקריה היה תפקיד מכריע בהבנת ההתפתחות הקוגניטיבית והיצירתית של ילדים באמצעות הביטוי האמנותי שלהם.


רודה קֶלוֹג ( Rhoda Kellogg;‏ 18981987) הייתה אשת חינוך ופסיכולוגית ילדים אמריקאית, שנודעה בשל מחקריה על התפתחות ציורי ילדים ואבחון על פיהם, ובשל פעילותה הפמיניסטית בתחום זכויות נשים וחינוך ילדים.

ב-1967 פורסם לראשונה ארכיון רחב היקף של כ-8,000 ציורים של ילדים בגילאי 24-40 חודשים, מתוך כמיליון ציורים שאספה קלוג ומיינה מכ-30 תרבויות, משנת 1948 עד 1966 (Rhoda Kellogg Child Art Collection). על פי הציורים שבדקה קלוג לאורך השנים, היא הסיקה כי קיים מכנה משותף אוניברסלי רחב לכלל הציורים, ללא קשר לסביבה בה גדלו הילדים. היא תיארה רצף התפתחותי של התקדמות במורכבות הציורים, הקשור לרצף שלבי ההתפתחות הפיזיולוגיים, השכליים והרגשיים של הילדים; למשל, היא קישרה בין התפתחות הילדים לבין מאפיינים כגון איכות הקו בציורים, שימוש בסמלים, תפיסת עומק וקומפוזיציה. על בסיס הקשר בין גורמים אלו ואחרים נבנו בהמשך אבחונים שונים של ילדים דרך ציוריהם. במחקריה התבססה על רעיונות מתחום פסיכולוגיית הגשטלט.להלן פירוט של חשיבות הלימודים שלה:

שלבי התפתחות של ציור: המחקר של קלוג זיהה כמה שלבים ברורים בהתפתחות של ציורי ילדים. שלבים אלו, החל משרבוטים אקראיים ועד לציורים ייצוגיים, היוו מסגרת להבנה כיצד היכולות האמנותיות של ילדים מתפתחות עם הזמן. על ידי התבוננות וניתוח של אלפי ציורי ילדים, קלוג תיעד את ההתקדמות האופיינית של כישורי ציור ואת הגורמים המשפיעים על התפתחות זו.


תובנות לגבי התפתחות קוגניטיבית: עבודתו של קלוג שופכת אור על התהליכים הקוגניטיביים העומדים בבסיס התפתחות הציור של ילדים. המחקר שלה גילה שמיומנויות ציור קשורות קשר הדוק להתפתחות קוגניטיבית ומוטורית. לדוגמה, היא צפתה כיצד ילדים עוברים משרבוטים פשוטים, המשקפים בעיקר מיומנויות מוטוריות, לציורים מורכבים יותר המתארים אובייקטים וסצנות שניתן לזהות. תובנה זו על יחסי הגומלין בין יכולות קוגניטיביות ומוטוריות העמיקה את ההבנה שלנו לגבי התפתחות הילד.


השלכות חינוכיות: לממצאים של קלוג היו השלכות משמעותיות על חינוך לאמנות ושיטות התפתחות הילד. המחקר שלה הדגיש את החשיבות של מתן הזדמנויות לילדים לעסוק בביטוי אמנותי מגיל צעיר. על ידי הבנת שלבי התפתחות הציור, מחנכים יוכלו להתאים תוכניות לימודים לאמנות כדי לתמוך במיומנויות המתפתחות של ילדים ולטפח את היצירתיות שלהם. עבודתו של קלוג הדגישה גם את הערך של מתן חופש לילדים בחקר האמנות שלהם, תוך הכרה באינדיבידואליות ובמגוון של הביטוי האמנותי של ילדים.


פרספקטיבה בין-תרבותית: המחקר של קלוג הקיף מדגם רחב של ציורי ילדים, וסיפק תובנות לגבי היבטים אוניברסליים של התפתחות ציור, כמו גם וריאציות תרבותיות. הניתוח ההשוואתי שלה של ציורי ילדים מרקע תרבותי שונה תרם להבנתנו כיצד הביטוי האמנותי מושפע מנורמות, אמונות וחוויות תרבותיות. נקודת מבט בין-תרבותית זו העשירה את תחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית והדגישה את החשיבות של התחשבות בהקשר התרבותי בחקר התפתחות הילד.


בסך הכול, מחקריה של רודה קלוג בפענוח ציורי ילדים סייעו בקידום ההבנה שלנו לגבי התפתחות הילד, תהליכים קוגניטיביים והבעה אמנותית. מחקריה ממשיך לתת מענה לפרקטיקות חינוכיות, התערבויות אמנותיות והערכות פסיכולוגיות שמטרתן לתמוך בהתפתחות ההוליסטית של ילדים.

1 view0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page