top of page
  • Writer's pictureKoby Avraham (MA) kids drawing analyzer

כיצד סימנים וצורות גרפיות משפיעות על הרגשות והמצבים הנפשיים שלנו? כיצד זה מסייע לפענוח ציורי ילדים?

Updated: Apr 11

כיצד סימנים וצורות גרפיות משפיעות על הרגשות והמצבים הנפשיים שלנו? הקשר בין סימנים גרפיים, צורות ורגשות או מצבים נפשיים נחקר לעתים קרובות בתחום הפסיכולוגיה, במיוחד בתחומים כמו פסיכולוגיה קוגניטיבית, תפיסה ונוירופסיכולוגיה.

צורות וסימנים שונים יכולים לעורר תגובות רגשיות שונות או להשפיע על מצבים נפשיים באמצעות מנגנונים שונים, כולל אסוציאציות תרבותיות, גורמים אבולוציוניים ותהליכים תפיסתיים. להלן כמה מחקרים אקדמיים שחוקרים את הקשר הזה:

1. צורות גיאומטריות וערך רגשי:

מחקר של בארט ובר (2009) שכותרתו "ראה את זה עם תחושה: ניבויים משפיעים במוח האנושי" דן כיצד צורות גיאומטריות יכולות לעורר תגובות רגשיות על סמך התכונות הנתפסות שלהן כמו סימטריה, זווית ועקמומיות. הם גילו שצורות זוויתיות נוטות לעורר רגשות שליליים, בעוד שצורות מעוגלות נוטות לעורר רגשות חיוביים.

 

 2. השפעות תרבותיות על תפיסת צורה:

מחקר של Adams and Kleck (2005) שכותרתו "השפעותיו של מבט ישיר ומונע על תפיסת הרגש המועבר על ידי פנים" חוקר כיצד רקע תרבותי יכול להשפיע על הפרשנות של הבעות פנים, שניתן להרחיב לפרשנויות של צורות וסימנים. נורמות תרבותיות ואסוציאציות נלמדות יכולות להשפיע באופן משמעותי על האופן שבו אנשים תופסים ומפרשים צורות שונות במונחים של ערכיות רגשית.

 

 

 3. תגובות נוירולוגיות לצורות:

 

מחקרים נוירו-מדעיים, כגון אלה של בר ונטע (2007) שכותרתם "אלמנטים חזותיים של העדפה סובייקטיבית מווסתים את הפעלת האמיגדלה" ו-Vuilleumier et al. (2004) שכותרתו "איך מוחות היזהרו: מנגנונים עצביים של קשב רגשי", הראו שצורות וסימנים מסוימים יכולים להפעיל אזורים במוח הקשורים לעיבוד רגשות, כמו האמיגדלה. מחקרים אלו מצביעים על בסיס עצבי לתגובות הרגשיות המעוררות גירויים חזותיים.

 

 

4. הכנה תפיסתית ואסוציאציות רגשיות:

 

מחקר של Gasper and Clore (2002) שכותרתו "Attending to the Big Picture: Mood and Global Versus Local Processing of Visual Information"

מדגים כיצד אנשים במצבי מצב רוח שונים עשויים לתפוס ולפרש גירויים חזותיים בצורה שונה. מצבי רוח חיוביים או שליליים יכולים לגרום לאנשים להתייחס למאפיינים שונים של צורות או סימנים, ולהשפיע על התגובה הרגשית שלהם.

 

 

 5. השפעות של צבע וצורה על תגובה רגשית:

 

מחקר של פאלמר ושלוס (2010) שכותרתו "תיאוריית ערכיות אקולוגית של העדפת צבע אנושית" חוקר כיצד צבע וצורה מתקשרים כדי להשפיע על תגובות רגשיות. הם מציעים תיאוריית ערכיות אקולוגית שבה העדפות צבע מושפעות מגורמים אבולוציוניים ומאסוציאציות עם עצמים טבעיים, שיכולים להתרחב גם לצורות.

 

 

 מחקרים אלו מספקים עדות לקשר המורכב בין סימנים גרפיים, צורות ומצבים רגשיים או נפשיים, תוך הדגשת תפקידם של גורמים פסיכולוגיים, תרבותיים ונוירולוגיים שונים בעיצוב התפיסות והתגובות שלנו לגירויים חזותיים.

1 view0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page